zjistit vícePOSLEDNÍ KUSY ZA SKVĚLÉ CENYzjistit více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.nabytek-kuplevne.cz

Platnost od 12.04.2024.

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.nabytek-kuplevne.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.nabytek-kuplevne.cz , který provozuje společnost AKRIM, spol. s r.o. se sídlem Benešovská 91, 390 03 Tábor, Česká republika, IČO: 63906848.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující:

AKRIM, spol. s r.o.
se sídlem Benešovská 91, 390 03 Tábor, Česká republika
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5711
IČO: 63906848
DIČ: CZ63906848
Telefon: 381 255 522
E-mail: info@nabytek-kuplevne.cz
http://www.nabytek-kuplevne.cz

(dále jen „prodávající“ nebo „společnost AKRIM, spol. s r.o.“)

1.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

1.4 Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak. Prodávané zboží v zásadě není vhodné k použití pro komerční účely, např. do jídelen, hotelů a pod. Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dána, je-li vada způsobena nadměrnou zátěží používáním předmětu koupě pro komerční nebo pro jiné nekomerční účely, než je jeho použití v domácnosti.

1.5 Pokud je kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.6 Pokud je kupujícím jiný subjekt, než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí)

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávajícím je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Kupujícím-spotřebitelem je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v níže v bodě 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.3 Kupujícím, který není spotřebitelem (dále jen „kupující-jiný subjekt“), je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4 Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží. Montáž při objednávkách v předmětném internetovém obchodě prodávající neposkytuje. Výnos zboží do patra je definován v bodě 5.1 těchto obchodních podmínek. Informace o zboží dostupné na www.nabytek-kuplevne.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. Foto je ilustrační, vyobrazené odstíny výrobku (zejm. potahové látky) se mohou lišit v závislosti na individuálním nastavení technických parametrů monitoru či vlivem dalších technických důvodů (stáří monitoru, osvětlení v místnosti atd.) u každého zákazníka. Vyobrazené doplňky, příslušenství a dekorativní předměty nejsou součástí zakoupeného zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak. Prodávající si dále vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu v závislosti na výrobních změnách výrobce, které není schopen ovlivnit. U patrových postelí je horní lůžko určeno pouze pro děti od 6 let věku s maximálním zatížením 70 kg na jedno lůžko. Maximální zatížení lůžek všech dětských postelí je 70 kg. Sedací čalouněný nábytek (sedací soupravy, sedací sestavy, pohovky a křesla) je určen do maximálního zatížení 120 kg, není-li u konkrétního zboží určeno jinak. Taburety jsou určeny do maximálního zatížení 70 kg, není-li u konkrétního zboží určeno jinak.

2.5 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), neboť prodávající je plátcem DPH. K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 5 těchto obchodních podmínek.

2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu info@nabytek-kuplevne.cz nebo telefonicky, avšak takové změny a doplňky jsou účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, když z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo formou e-mailu.Daňový doklad bude zákazníkovi dodán při předání zboží. Změna fakturačních a doručovacích údajů na daňovém dokladu není po doručení objednávky možná.

2.7 Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohu ve výši 50% z celkové výše ceny objednávky.

3. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné

3.2 Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží, která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.

3.4 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami. Tuto povinnost Vám jako kupujícímu ukládá zákon (§ 2118 zákona č. 89/2012 Sb.) Pokud si zásilku kupující nepřevezme, jedná se z jeho strany o zřejmé porušení kupní smlouvy a kupující tímto nese odpovědnost za škodu, která tímto prodávajícímu vznikne. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na odeslání zásilky. 

3.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

3.6 V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující-spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující jako spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení nebo používání (případně obojí) podle předchozí věty, budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

3.7 V případě, že se kupující–spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující – spotřebitel může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím vzorového formuláře poskytovaného prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, nebo jakoukoliv jinou formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailem na adrese info@nabytek-kuplevne.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující-spotřebitel odešle zboží prodávajícímu. Všechny peněžní prostředky za zakoupené zboží, které prodávající od kupujícího-spotřebitele obdržel, (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím-spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však kupující-spotřebitel výslovně jinak), a to do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

3.8 Možnost vrácení zakoupeného zboží podle tohoto odstavce se nevztahuje na výrobky objednané individuálně pro zákazníka tzv. na míru (zakázkově vyrobené výrobky, čalouněný nábytek vyrobený v potahovém materiálu dle výběru zákazníka, odstíny dřevěných prvků a doplňků dle výběru zákazníka, pracovní desky vyrobené na míru a jiné úpravy na přání), viz § 1837 ods. d) ObčZ.

3.9 Odstoupení od kupní smlouvy není z hygienický důvodů možné u veškerého čalouněného nábytku a matrací.

4. Platební podmínky

4.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.

4.2 Kupující může uhradit kupní cenu, dobírku a dopravné (i) osobně při převzetí zboží od pracovníka přepravní služby, je-li zboží zasíláno na dobírku, (ii) předem bankovním převodem na účet č. ú. 9972370277/0100 (Komerční banka Tábor).

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím.

4.3 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen od 1.3.2017 vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Zákazník obdrží účtenku v elektronické podobě a nákupem v e-shopu s tím souhlasí.

5. Termín dodání a doprava

5.1 Zboží bude zákazníkovi dodáno vlastní dopravou prodávajícího nebo přepravní službou nejpozději do 30 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy, pokud není uvedeno jinak, a úplném zaplacení kupní ceny a dopravného příp. též poplatku podle čl. 2.7 těchto obchodních podmínek, nebo do 30 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy v případě zaslání zboží na dobírku, není-li uvedeno jinak (dále jen „termín dodání zboží“). Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce k prvním vchodovým dveřím, pokud tomu podmínky dovolují.

Výnos do patra (dále jen „vynáška“) je poskytován na základě individuální dohody na místě určení, dle místních podmínek a obtížnosti, ujednává se telefonicky s dispečerem, který bude kupujícího informovat ohledně termínu doručení.

Cena dopravy ze skladu do místa určení se odvíjí od ceny zboží, a to (ceny jsou uvedeny včetně DPH):

 • Hodnota zboží do 5.000,- Kč, cena za dopravu 290,- Kč.
 • Hodnota zboží nad 5.000,- Kč, cena za dopravu 590,- Kč.
 • Hodnota zboží nad 15.000,- Kč, doprava ZDARMA.
 • NA VÝNOSU SE LZE DOMLUVIT S DISPEČEREM, KTERÝ VÁS BUDE KONTAKTOVAT NĚKOLIK DNÍ PŘED DORUČENÍM
 • sedací soupravy (rohové, sestavy a sedací soupravy větších rozměrů): kompletní cena za 1 patro: 200,- Kč
 • pohovky: kompletní cena za 1 patro: 100,- až 150,- Kč
 • nábytek v kartonech (obývací stěny, komody, skříně, sektorový nábytek, stolky, židle a ostatní zboží v kartonech): kompletní cena za 1 patro: individuálně po domluvě s dispečerem, který Vás bude kontaktovat několik dní před doručením
 • v případě výnosu za použití pouze výtahu se manipulční poplatek za výnos pohybuje 100,- až 250,- Kč, dále pak individuálně po domluvě s dispečerem, který Vás bude kontaktovat několik dní před doručením
 • v případě výnosu za použití výtahu+schodiště bude manipulační poplatek vypočítán individuálně po domluvě s dispečerem, který Vás bude kontaktovat několik dní před doručením
 • v případě, že se výnos zboží v místě určení bude značně lišit od předem domluveného výnosu (popsaných dispozic pro stěhování zákazníkem) s dispečerem, bude poplatek na místě účtován individuálně po vyhodnocení dané situace přímo naším dopravcem

Služba vynášky je doplňková, prodávající si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout z časových, nebo kapacitních důvodů.

5.2 Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Toto hlášení o poškození prodávajícímu se doporučuje provést písemně prostřednictvím reklamačního formuláře na internetové stránce internetového obchodu www.nabytek-kuplevne.cz . Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prostřednictvím formuláře na internetové stránce internetového obchodu www.nabytek-kuplevne.cz . Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík/y nebude uznána.

5.3 Při objednání 2 a více kusů jakéhokoliv zboží se automaticky uplatní sazba dopravného dražšího výrobku.

5.4 Zákazník je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží od přepravní společnosti nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. V případě expedice zboží zákazníkovi bude následně zaslána faktura s výší dopravného. Výše uvedené neplatí, pokud zákazník před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží písemně nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy podle postupu dle článku 3.7 těchto obchodních podmínek.

5.5 Služba osobní odběr je realizována zdarma. Možnost vyzvednutí objednaného zboží je na adrese kamenné prodejny:

 • Chotoviny, Táborská 203, 391 37

Informaci o naskladnění objednávky a jejímu možnému osobnímu převzetí předá prodávající zákazníkovi prostřednictvím SMS na telefonní číslo uvedené v objednávce. V SMS prodávající uvede veškeré potřebné informace k vyzvednutí objednávky. Zboží si zákazník vyzvedne do 10 dnů od oznámení o naskladnění zboží, nedomluví-li se jinak s prodávajícím. Pokud si zákazník nevyzvedne zboží do 10 dnů, bude jeho objednávka automaticky stornována.

6. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Daňový doklad za zboží slouží současně jako záruční list.

6.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.3 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.4 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

6.5 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží.

 • Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Barva/dekor použitého materiálu u vnitřních ploch výrobku se může lišit od barvy/dekoru vnějších ploch výrobku.
 • Za vadu zboží u čalouněného nábytku se nepovažuje, jestliže po vyhlazení rukou zůstane vlnění a zvrásnění do 1,5 cm při potahových materiálech, jako je látka a koženka a při přířodní kůži zůstane vlnění do 2,5 cm (typické pro větší plochy).
 • Za vadu se nepovažuje, pokud se na zakoupené sedací soupravě nebo jiného čalouněného nábytku vyrobeného z kůže tvar a forma opěrek mírně odlišuje od výrobku vystaveného na vzorkové prodejně.
 • Za vadu se nepovažuje, pokud se v kůži vyskytnou tzv. „jizvy“, neboť jde o přirozenou vlastnost přírodní kůže jako materiálu.
 • Za vadu se nepovažuje, jestliže se při zakoupení sedací soupravy nebo jiného čalouněného nábytku s polohovatelnými záhlavníky, područkami a opěrkami materiál krčí, nebo mění svou formu a tvar, neboť se jedná se o běžný jev, protože materiál na některých místech vyžaduje kvůli své funkčnosti patřičnou vůli. Na zaoblených a zakřivených částech, hlavně polohovatelných, se mohou vyskytnout záhyby, způsobené různou tloušťkou a kvalitou potahového materiálu. Typické pro tenčí a pružnější potahové materiály.

6.6 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.7 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

6.8 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

6.9 Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:

 • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
 • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
 • při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

6.10 Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje se následující postup. Zákazník vypíše reklamační formulář na internetové stránce prodávajícího www.nabytek-kuplevne.cz a doručí jej elektronickou poštou prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně zašle fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety, kterou byla zásilka opatřena.

6.11 Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, nebo prostřednictvím kamenné prodejny prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace: (i) vyplněním příslušného formuláře na internetové stránce prodávajícího www.nabytek-kuplevne.cz a jeho doručením elektronickou poštou prodávajícímu anebo (ii) dopisem doručeným prodávajícímu, v obou případech kupující přiloží fotodokumentaci poškozeného zboží.

6.12 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

6.13 Prodávající informuje v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele kupujícího-spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce: www.coi.cz.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude vždy zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.nabytek-kuplevne.cz . Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

7.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

7.5 Podle zákona č. 185/2001 Sb,. o odpadech, v platném znění umožňujeme bezplatný zpětný odběr elektrospotřebičů do rozměru 25 cm bez nutnosti nákupu nového elektrozařízení v rámci internetového prodeje v místě dodávky (soulad s § 37k odst. 4, písm. a) zákona o odpadech).

Ke stažení