Proveřeno zákazníky - jsme tu pro Vás již 22 let
Chcete poradit s výběrem? Zavolejte nám 776 848 226

Reklamační řád

Reklamační řád
 
I.
Podepsaný internetový obchod se zaručuje, že poskytne stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžném, tzv. „kamenném“ obchodě. Reklamační podmínky se řídí především Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., Zák. na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb., nebo Obch. zákonem č. 513/1991 Sb. Lze dohodnout i speciální podmínky, které mají mezi prodávajícím a kupujícím přednost před zákonem, pokud to zákon výslovně nevylučuje a nejsou-li ani jinak v rozporu se zákonem.

Reklamaci je nezbytné uplatnit písemně – nejprve prostřednictvím e-mailu na adresu

info@nabytek-kuplevne.cz

Při reklamaci, prosíme postupujte takto:

1. V rubrice „Předmět“ uveďte: „REKLAMACE“ a připojte fakturační jméno nebo název kupujícího.

2. Stáhněte si elektronický tiskopis „REKLAMAČNÍ LIST“, umístěný pod reklamačním řádem. V tomto tiskopise vyplňte veškeré předepsané údaje a další náležitosti uvedené v reklamačním listu.
3. V případě nejasností nebo potřeby dalších informací lze kontaktovat v pracovní dny (9.00 hod. až 17.00 hod.) na tel. č. +420 776 848 226 p. Tomáše Vaňka, pověřeného řízením o reklamacích.

Podmínky Reklamačního řádu:
 
II.
Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím, a které se vyskytnou během záruční lhůty.

III.
Délka záruční doby na veškerý sortiment, zakoupený v právním režimu dle Občanského zákona č. 40/1964 Sb. prostřednictvím www.nabytek-kuplevne.cz, činí 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.
 
IV.

1. Délku záruky za jakost zboží na veškerý sortiment, zakoupený v obchodních vztazích prostřednictvím www.nabytek-kuplevne.cz, tj. v režimu Obch. zákona č. 513/1991 Sb., určuje závazek prodávajícího, učiněný v písemné formě, že zboží bude mít po určitou dobu smluvené nebo obvyklé vlastnosti, popř. bude po určitou dobu způsobilé ke smluvenému použití či k použití obvyklému. Převzetí závazku ze záruky za jakost zboží je možné učinit ve smlouvě nebo jednostranným prohlášením prodávajícího, např. ve formě záručního listu.
2. Je-li v tomto reklamačním řádu kdekoliv uveden výraz odlišný od výrazu „záruka za jakost zboží“, tj. např. „záruka za vady“ atp., rozumí se „záruka za jakost zboží“, jedná-li se o obchodní vztahy prostřednictvím www.nabytek-kuplevne.cz v režimu Obch. zákona č. 513/1991 Sb.

V.
Nekompletní zboží je nezbytné nahlásit do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak právo zaniká a reklamace nebude vyřízena.
 
VI.
Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (paragon, faktura, příp. kupní smlouva).
 
VII.
Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou nebo nedbalou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé vyčerpáním životnosti věci, dále použitím v podmínkách, které nejsou běžné pro daný druh zboží a závady vzniklé působením živlů (vyšší moc).

VIII.
Kupující je výslovně povinen s veškerou možnou péčí zkontrolovat ještě před podpisem přepravních a příjmových dokladů dopravce stav zásilky (její fyzický stav), tj. zejména celistvost a nepoškozenost obalu a balení. Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem či narušeným balením, je kupující povinen vyhotovit na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží, jinak jakákoliv další práva s tím spojená nebude lze uplatnit.

IX.
Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Zjistí-li, že se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.

X.
Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem: Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů (příp. do konce lhůty, prodloužené písemnou dohodou s kupujícím od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebyla věc ještě použita, může kupující dle svého uvážení tuto věc vyměnit za jinou novou, stejného druhu a provedení nebo dle dohody s kupujícím. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní  cenu, jestliže se na opravené věci stejná vada vyskytne opětovně (rozumí se potřetí) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat (větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době oprávněného uplatnění práv více než tři různé odstranitelné vady).

XI.
Po uplynutí 24měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího kupujícím uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

XII.
Tento reklamační řád platí v tom rozsahu a znění, jak je uveden na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.


V Táboře – Chotovinách, dne 1. února 2010
Maloobchod a velkoobchod nábytkem,
AKRIM, spol. s r.o.
Podepsán:
Jaroslav VANĚK,
Ředitel (jednatel)
IČO: 639 06 848
DIČ: cz63906848

Internetový obchod www.nabytek-kuplevne.cz
provozovna Chotoviny:
Táborská 203
391 37 Chotoviny
Česká republika

A K R I M, spol. s r.o., IČO: 639 06 848, se sídlem
v Táboře, Benešovská 91, PSČ 390 03, Česká republika


Vydalo právní oddělení obchodní společnosti


Reklamační list - verze pro tisk

Vyrobil MediaCraft