Proveřeno zákazníky - jsme tu pro Vás již 22 let
Chcete poradit s výběrem? Zavolejte nám 776 848 226

Obchodní a dodací podmínky

A. Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

 • Zde uvedené obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu www.nabytek-kuplevne.cz, které jsou pro obě strany závazné.

2. Objednání zboží

 • Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající má právo stornovat objednávku i bez udání důvodu a vyhrazuje si tímto právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských.

3. Ceny a platby

 • Platbu je možné realizovat buď v hotovosti při převzetí zboží, nebo dopředu bankovním převodem na účet dodavatele.
 • Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za zboží na účet prodávajícího, nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího, nebo řidiči, který dodá zboží do místa jeho fyzického převzetí kupujícím.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného uhrazení celé kupní ceny zboží, vyjádřené prodávajícím.
 • Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list.
 • Způsoby úhrady zboží:
 1. Dopředu převodem na účet č. ú. 9972370277/0100 (Komerční banka Tábor).
 2. Hotově – při osobním odběru, při dodávce zboží (viz 2. bod čl. 3).
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
  Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Záruka

 • Záruku na prodávané zboží prodávající poskytne dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě nebo jiném dokladu o koupi. Není-li v on-line katalogu na webových stránkách www.nabytek-kuplevne.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek prodávaných podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. 24 měsíců. U obchodů s produkty všech značek, prodávaných podle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., se řídí délka a jiné právní podmínky záruky za jakost zejména § 429 a následujícím.
 • Záruční doba nebo záruka za jakost začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.
 • Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho obecným účelem nebo návodem v obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením či spotřebováním životnosti, a živelnými pohromami nebo událostmi nebo vyšší mocí.
 • Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako např. padělání, pozměňování, přepisování apod.
 • Výlučným místem uplatnění reklamace je sklad prodávajícího, jehož adresa je totožná se sídlem podepsané obchodní společnosti.
 • Zboží, u něhož bude reklamace shledána důvodnou, a ve smyslu povinností prodávajícího uvedené do souladu s kupní smlouvou, bude do 30 dnů od uznání reklamace dopraveno na náklady prodávajícího zpět kupujícímu, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

5. Vrácení zboží

 • V souladu s Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. máte jako spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.  Toto právo se nevztahuje na obchodní vztahy, které se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. Pokud se uskuteční objednávka na přání zákazníka, tímto již zmíněný zákon 40/1964Sb. zaniká díky §53, odst.8, písmeno C.
 • Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě žádáme Vás o dodržení těchto podmínek: Sdělte nám písemně své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Pro platnost právního úkonu je rozhodující datum podání písemnosti k poštovní přepravě držiteli poštovní licence. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení finančních prostředků za zboží), ale pomůžete nám tak zkvalitnit naše služby, za což Vám předem děkujeme.
 • Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
 1. Nesmí být použité.
 2. Musí být nepoškozené.
 3. Musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu a návodu atd.) s originálem dokladu o koupi a v originálním, rovněž nepoškozeném, balení (obalu).
 • Zboží zasílejte zpět výhradně jako „pojištěné“, jelikož za jeho ztrátu, poškození nebo úbytek ručí až do přijetí adresátem zásadně jeho odesílatel.
 • Zásilky odeslané „na dobírku“ nelze přijmout a budou v souladu se zákonem jako nevyžádané odmítnuty.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě doručení nekompletního zboží, či zboží ve stavu odporujícímu výše uvedeným podmínkám, se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nelze odstoupení od spotřebitelské smlouvy jako bezvadný právní akt akceptovat a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

6. Zboží

 • Potahové látky se v odstínech mohou lišit od skutečnosti vlivem technických důvodů (nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.)
 • Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu v závislosti na výrobních změnách výrobce, které nejsme schopni ovlivnit.
 • Foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku.

7. Ochrana osobních dat

 • Internetový obchod www.nabytek-kuplevne.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky. Vaše údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity. Zpracování a archivace Vašich osobních údajů a nákupů budou tedy realizována jen ve formě a množství, nezbytném pro daný účel. Jako kupující můžete svůj souhlas písemnou formou kdykoliv odvolat. Právní vztahy se zde řídí Zákonem o ochr. osobních údajů č. 101/2000 Sb.

8. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
 • Odeslanou objednávkou je spotřebitel (kupující) po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Veškeré právní podmínky se řídí především Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., Zák. na ochranu spotřebitele č.634/1992 Sb., nebo Obch. zákonem č. 513/1991 Sb.
 • Lze dohodnout i speciální podmínky, které mají mezi prodávajícím a kupujícím přednost před zákonem, pokud to zákon výslovně nevylučuje a nejsou-li ani jinak v rozporu se zákonem.
   
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


B. Dodací podmínky

1. Ostatní podmínky

 • Doprava na místo, určené dohodou prodávajícího se spotřebitelem, bude zajištěna vlastním vozidlem nebo kurýrní službou. Prodávající si vyhrazuje právo měnit formu a/nebo prostředek přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.
 • Dodací lhůta je 2 – 6 týdnů (běžně do 2 týdnů viz dále). Dojde-li však, vzhledem k šíři nabídky, k vyprodání konkrétního typu sortimentu, není vyloučeno prodloužení dodacích lhůt. O této skutečnosti by byl však zákazník neprodleně informován a bude-li o to žádat, budou i písemně upravena do souladu s vůlí stran dosavadní ujednání o lhůtě dodání. Ke změně lhůty může dojít zejména v období překlenutí roku (objednávka provedená v prosinci a dodána v lednu následujícího roku). Objednávky objednané od 1. 11. 2013 nemusí být vyříditelné do 24. 12. 2013. Děkujeme za pochopení. Tyto údaje se dozvíte na úvodní webové stránce www.nabytek-kuplevne.cz.
 • Dopravou se rozumí, že prodávající přepraví věc (zboží) z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení). Jeho právní povinnost bude naplněna vyložením zboží do bezprostřední, technicky přípustné vzdálenosti od nákladového prostoru dopravního prostředku, tj. na chodník, k vchodu do nemovitosti apod. Tzv. „svislá doprava“ (tj. stěhování předmětu koupě do pater, výtahu bytu apod.) není součástí dodávky; lze ji však za podmínek technické proveditelnosti u prodávajícího písemně jako dodatečnou službu přiobjednat.

2. Cena dopravy

 • Dopravou se pro účely veškerých obchodně-dodavatelských vztahů rozumí za podmínek, vyjádřených v čl. II, odst. 1, třetího bodu těchto podmínek výhradně doprava ze skladu do místa určení a spotřebitel (kupující) to bere výslovně na vědomí.
 • Cena dopravy ze skladu do místa určení se odvíjí od ceny zboží, a to (ceny jsou uvedeny včetně DPH):
 1. Hodnota zboží do 5.000,- Kč, cena za dopravu 300,- Kč.
 2. Hodnota zboží nad 5.000,- Kč, cena za dopravu 600,- Kč.
 3. Hodnota zboží nad 15.000,- Kč, doprava ZDARMA.

3. Cena za vynášku

 • Svislá doprava se provádí na základě individuální dohody na místě určení, dle místních podmínek a obtížnosti, ujednaná písemně bezprostředně před jejím započtením.
 • Cena je 75,- Kč za patro, kus a osobu (např. při vynášce jednoho kusu nábytku dvěma pracovníky bude cena 150,- Kč za patro). Služba vynášky je doplňková, prodávající si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout z časových, nebo kapacitních důvodů.


Odstoupení od kupní smlouvy - verze pro tisk


V Táboře – Chotovinách, dne 1. února 2010
Maloobchod a velkoobchod nábytkem,
AKRIM, spol. s r.o.
Podepsán:
Jaroslav VANĚK,
Ředitel (jednatel)
IČO: 639 06 848
DIČ: cz63906848

Internetový obchod www.nabytek-kuplevne.cz
provozovna Chotoviny:
Táborská 203
391 37 Chotoviny
Česká republika

A K R I M, spol. s r.o., IČO: 639 06 848, se sídlem
v Táboře, Benešovská 91, PSČ 390 03, Česká republika


Vydalo právní oddělení obchodní společnosti

Vyrobil MediaCraft